Ir al contenido

Apachi rimaykuna

Wikipediamanta
Apachi rimaykuna (ñawpa pacha).

Apachi rimaykuna nisqa rimaykunaqa Apachi nisqa runa llaqtakunap rimayninkunam, urin athapaska rimaykunam.

  • Plains Apache urin huñu
Plains Apache (Kiowa-Apache)
  • Western Apachean urin huñu
A. Chiricahua-Mescalero
Chiricahua
Mescalero
Diné (Nawahu, Navajo, Navaho)
Kunti apachi (Western Apache, Coyotero Apache)
  • Eastern Apachean urin huñu
Jicarilla
Lipan

Huk rimakuna[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]

  Diné Chiricahua Kunti apachi Jicarilla Lipan
ñuqa shí shí shíí shí shí
qam ni ⁿdí ⁿdi ni ⁿdí
ñuqanchik nihí náhí nohwíí nahí nahí
achka łą́ łą́ łą́ą́ łá łą́
huk ła’ ła’ ła’- ła’ ła’-
iskay naaki naaki naaki naaki naaki
hatun -tso -tso -tso -tso -tso
suni -neez -neez -neez -ⁿdees -ⁿdiis
k'ichki -yáázh -zą́ą́yé -zhaazh -zhááh -zhą́ą́yí
warmi ’asdzání ’isdzáń ’isdzánhń ’isdzání ’isdzání
qhari diné nⁿdé nnéé diⁿdé diⁿdí
challwa łóó’ łóí’ łóg łógee łǫ́’
allqu łééchą́ą́’í kéjaa łį́į́chaayáné łį́’chaa’á nii’łį́
usa yaa’ yaa yaa’ yaa’ yaa
sach'a tsin tsin ch’il nooshchíí chish
raphi -t’ąą’ -t’ąą -t’ąą’ -t’ąą’ -t’ąą’
aycha -tsį’ -tsįį -tsį’ -tsį -tsįį
yawar dił dił dił dił dił
tullu ts’in ts’į’ ts’in -ts’in -ts’įh
wira -k’ah k’ah k’ah xéh xáí
runtu -ghęęzhii -gheezhe -ghęęzh -gheezhi -ghaish
waqra -dee’ -dee’ -dee’ -dee’ -dii’
siki -tsee’ -tsee’ -tsee’ -tsee’ -dzistsii’
phuru -t’a’ -t’a’ -t’a’ -t’a’ -t’a’
chukcha -ghaa’ -ghaa -ghaa -ghaa’ -ghaa
uma -tsii’ -tsii -tsii -tsii -tsii’
rinri -zhaa’ -zhaa -jaa -jaa -jaa
ñawi -náá’ -ⁿdáa -náá -ⁿdáá -ⁿdáa
sinqa -´-chį́į́h -´-chį́ -chį́h -chį́sh -´-chį́sh
simi -zéé’ -zé -zé’ -zé’ -zí’
kiru -ghoo’ -ghoo -ghoo’ -ghoo -ghoo
qallu -tsoo’ -zaade -zaad -zaadi -zaadi
sillu -s-gaan -s-gan -gan -s-gan -s-gąą
chaki -kee’ -kee -kee’ -kee -kii
qunqur -god -go’ -god -go’ -goh
maki -´-la’ -laa -la’ -la’ -laa’
wiksa -bid -bi’ -bid -bi’ -bih
kunka -k’os -k’os -k’os -k’os -k’os
qhasqu -be’ -be’ -be’ -be’ -bi’
sunqu -jéí -jéí -jíí -jéé -jíí
upyay -dlą́ -dlą́ -dlą́ -dlą́’ -dlą́
mikhuy -yą́ -yą́ -yą́ą́ -yą́’ -yą́
khachuy -gháásh -gháásh -gháásh -ghą́sh -dląsh
rikuy -’į́ -’į́ -’į́į́ -’į́ -’į́
uyariy -ts’į́į́h -ts’a’ -ts’ag -ts’ą́’ -ts’ah
puñuy -ghosh -ghosh -ghosh -ghosh -ghosh
wañuy -tsaah -tsaa -tsaa -tsei -tsaa
wañuchiy -ghé -ghé -ghéé -ghéh -gháí
wayt'ay -kǫ́ǫ́h -kǫǫ -kǫǫ -kǫ́h -kǫǫ
phaway -t’ááh -t’á -t’áh -t’áíh -t’áh
llullay -tį́ -tį́ -tį́ -kį́ -kį́
tiyay -dá -dá -dáá -dá -dá
sayay -zį́ -zį́ -zį́ -zį́ -zį́
niy -ní -ⁿdí -níí -níh -níh
inti jóhonaa’áí jį́gonaa’áí yaa’áí jį́gonaa’áí jį́į́’naa’áí
killa ’ooljéé’ tł’éé’naa’áí tł’éé’gonaa’áí tł’éé’gonaa’áí tł’éénaa’áí
quyllur sǫ’ sǫǫs ts’iiłsǫǫsé sǫǫs sǫǫs
yaku tóó
paray -tą́ -tą́ -tą́ą́ -ką́h -ką
rumi tsé tsé tséé -tsé tsí
aqu sáí sáí’ sáí sáí sáí
allpa ni’ nii ni’ nii nii’
phuyu k’os k’os yáák’os ńł-tsą́ k’os
q'usñi łid łi’ łid łi’ łih
nina kǫ’ kǫǫ kǫ’ kǫ’ kǫǫ’
uchpa łeeshch’iih gooshch’ii ’ił-ch’ii goshch’íísh goshts’iish
rawray -k’ą́ą́h -k’ąą -k’ą́ą́ -k’ą́ -k’ą́
ñan ’a-tiin ’íń-tin ’i-tin ’íńkin ’iníkįį
puka -chíí’ -chí -chíí -chíí’ -chísh
q'umir -tł’izh -tł’izh -tł’izh -tł’ish -tł’ish
q'illu -tso -tso’ -tsog -tso’ -tso
yuraq -gia -ga’ -gai -gai -gah
yana -zhin -zhį’ dił-xił -zhį -zhįh
tuta tł’éé’ tł’é tł’é’ tł’é’ tł’í’
q'uñi -do -do’ -dog -do’ -doh
chiri -k’az -k’az -k’az -k’as -k’as
hunt'a -bin -bį’ -bį -bįh -bįh
suti -´-zhi’ -´-zhii -˛́˛́-zhi’ -zhi’ -´-zhii’
kimsa táá’ táá’ táági káá’ káí’í
tawa dį́į́’ dį́į́’ dį́į́’í dį́į́’ dį́į́’í
p'unchaw jį́ jį́ jį́į́ jį́’ jį́
pacha phuyu ’ááh ’áá’ ’áád naoshigiji naashigish
wayra ńł-ch’i nł-ch’i’ ’įįł-ch’i ńł-ch’i’ ńł-ch’ih
puriy -lį́ -lį́ -lį́į́ -lį́’ -lį́
maqchiy -gis -gis -gis -dé , -dee’ -dá , -daa’
kuru ch’osh ch’osh ch’osh ch’osh ch’osh
chanka -jáád -jáde -jád -jádí -jádí
marq'a -gaan -gan -gan -gan -gąą’
wirp'a -daa’ -da’ -zá-baané -daa -daa
ch'unchul -ch’íí’ -ch’í -ch’i’ -ch’é’ -ch’í’
thuqa shéé’ -zhé -zhíg -zhégi -zhá-tł’ishdi
qachu tł’oh tł’oh tł’oh tł’oh -tł’oh
mama -má -má -máá -má -’-nándí
tayta -zhé’é -taa -taa -ka’é -’aashí
chullunku tin tį’ tįh ’į́-loh kįh
rit'i yas zas zas zas zas
qilla -dzid -dzi’ -jid -dzi’ -dzih
mutkiy -chin -chį’ -chą́ą́ -chą́’ -chą́
manchakuy -dzid -dzi’ -dzid -dzi’ -dzih
waska tł’óół tł’óół tł’óół tł’ół tł’óół
"https://qu.wikipedia.org/w/index.php?title=Apachi_rimaykuna&oldid=605073" p'anqamanta chaskisqa (Wikipedia, Qhichwa / Quechua)